U bent hier

Kansen voor tijdelijke natuur in Culemborg

Broedpogingen van oeverzwaluwen in Parijsch

Op 20 mei werd vastgesteld dat enkele oeverzwaluwen probeerden een kolonie te vestigen op het bouwterrein langs de Laan van Parijsch. Er waren in de afgegraven wand van een gronddepot een drietal holen te zien. De NVWC heeft contact opgenomen met de gemeente, omdat gevreesd werd dat de kolonie in wording bij verdere werkzaamheden verstoord of vernield zou worden. Dat zou niet alleen jammer zijn voor de oeverzwaluwen, maar het zou ook leiden tot een overtreding van de Flora- en faunawet.

De gemeente heeft vervolgens snel en adequaat gereageerd. Via de CV Parijsch werd bewerkstelligd dat de nestwand door middel van het plaatsen van hekken werd veiliggesteld. Door een ecologisch adviesbureau is gekeken of er ook elders in gronddepots op het terrein oeverzwaluwen zaten. Dat bleek niet het geval.

Helaas bleek een week later dat de nesten verlaten en  -waarschijnlijk door zware regenval -ingestort waren. Er waren geen oeverzwaluwen meer te bekennen. De komende tijd zal gecheckt worden of de vogels nog terugkomen.

Rekening houden met beschermde soorten

Oeverzwaluwen broeden zoals de naam al zegt van nature in steile oevers bij wateren (zoals langs de Lek en in de Steenwaard), maar zijn voor een groot deel ook afhankelijk van tijdelijke zanddepots als broedgelegenheid. Deze kunnen door de soort snel bezet worden. Wel is de oeverzwaluw op dergelijke plaatsen kwetsbaar voor verstoring. Bouwterreinen en gronddepots  zijn dus  belangrijk voor de soort. Daarom zou het goed zijn om zo mogelijk bewust  broedgelegenheid op bouwterreinen aan te bieden. Bouwterreinen bieden ook tijdelijke verblijfplaatsen voor andere soorten, zoals rugstreeppadden, kleine plevieren en zwarte roodstaarten. Op en rond de bouwlocaties in Culemborg-West zijn de afgelopen twee jaar o.a. (broedgevallen van) gele kwikstaarten, patrijzen, kleine plevieren en zwarte roodstaarten vastgesteld. Ook met deze soorten dient rekening gehouden te worden bij werkzaamheden. 

De CV Parijsch heeft nog gekeken of het mogelijk was om doelbewust meer broedgelegenheid te scheppen voor de oeverzwaluwen. Dat bleek praktisch niet haalbaar i.v.m. geplande werkzaamheden en de kleiige samenstelling van de overige grond.

Tijdelijke natuur

De NVWC heeft regelmatig gepleit voor het bewust in stand houden en aantrekkelijk maken van braakliggende terreinen voor flora en fauna in en rond de stad. Hier is ook speciale regelgeving (tijdelijke natuur) voor. Daarmee is het mogelijk om tijdelijk leefgebied te creëren, dat weer onder voorwaarden opgeruimd mag worden als het terrein verder bouwrijp gemaakt moet worden. 

De gemeente sluit hier al deels op aan, door bijvoorbeeld braakliggende terreinen in te zaaien met bloemenmengels voor bijen en vlinders. Maar in de ogen van de NVWC is er veel meer mogelijk op braakliggende terreinen( zoals op industriegebied Paveien). Te denken valt aan het langere tijd met rust laten van de ontwikkelende natuur en/of speciaal leefgebied en broedgelegenheid voor vogels scheppen, bijvoorbeeld in de vorm van vogelplasjes, broedwanden voor oeverzwaluw of ijsvogel of een wintervogelakker.