U bent hier

Raadsvoorstel voor Redichemse Waard in Culemborg

Het College van B&W in Culemborg heeft zojujst een raadsvoorstel voor de Redichemse Waard openbaar gemaakt. Zie: https://culemborg.raadsinformatie.nl/document/4791651/2/Raadsvoorstel_Ka...
In het raadsvoorstel wordt beschreven hoe het College de stappen voor zich ziet die moeten leiden tot een goed en door alle partijen gedragen plan voor dit mooie natuurgebied van zo'n 75 ha.

NVWC en andere belangengroepen uit Culemborg kijken met argusogen mee naar de ontwikkelingen in dit geliefde natuur- en recreatiegebied. Aannemer van Waning heeft samen met de bloot-eigenaar van het gebied het plan opgevat om de plas van 30 ha. in dit gebied te verondiepen met baggerspecie cat. a en b. Het Burgerinitiatief en andere belangengroepen vinden het plan dat gepresenteerd is volstrekt onacceptabel. Het plan is niet op basis van gezamenlijkheid tot stand gekomen en behelst in onze ogen vooral veel geld verdienen aan verondieping en bijzonder weinig investering in een mooie Redichemse Waard voor de toekomst. Het plan gaat dan ook alleen over de 30 ha. plas en de oevers en niet over het hele natuurgebied van 75 ha. Iets wat in onze optiek wel een belangrijke voorwaarde is.

Op 25 mei van dit jaar heeft het Burgerinitiatief samen met o.a. de NVWC een publieksevenement rond dit gebied georganiseerd waarvan de oogst aan ideeën is opgenomen in een waarden en wensen kaart van het gebied. We zijn van mening dat, om tot planvorming voor het gebied te komen, het van belang is dat er een eerlijk en open proces gevoerd wordt met alle belanghebbenden onder toezicht van een onafhankelijke procesbegeleider. Alleen dan kan sprake zijn van een evenwichtig plan. Hiervoor hebben we ook een set met procesvoorwaarden opgesteld waarnaar de gemeente verwijst in het raadsvoorstel. Ze zijn hierbij in te zien.

De NVWC (lid van Collectief Redichemse Waard)
1 - maakt zich zorgen over de Redichemse Waard
2 - pleit voor behoud erfpacht van de gemeente
3 - onderschrijft de (concept)procesvoorwaarden
4 - verwerpt het plan van initiatiefnemer van Waning op proces
5 - verwerpt het plan van initatiefnemer van Waning op inhoud
6 - ziet de gemeente als procesleider
7 - is voor schoon land en water en een veilige toekomst van de Redichemse Waard

Reactie Collectief Redichemse Waard op het raadsvoorstel over de toekomst van de Redichemse Waard. (1634026/1734)

De raad is aan zet om de koers van de gemeente te bepalen met betrekking tot de Redichemsche waard. Het college heeft daartoe mogelijke opties uitgewerkt. Het college stelt de raad voor:
1. opdracht aan het college te geven om binnen de in dit voorstel gestelde kaders te participeren in een samenwerkingsproces voor een ontwikkelingsplan voor de Redichemsche waard en parallel daaraan eenzijdige ontwikkeling door de initiatiefnemer te voorkomen.
2. opdracht aan het college te geven om actie te ondernemen die erop gericht is ongewenste ontwikkelingen in de Redichemsche waard te voorkomen, indien samenwerking binnen de kaders niet mogelijk blijkt.
3. opdracht aan het college te geven om de eventuele beëindiging van de erfpacht op te schorten totdat er overeenstemming is over de toekomst van de Redichemsche waard.
4. Advies vragen van MilieuAdviesRaad (MAR).

Standpunt Collectief Redichemse Waard:
Voor alle leden van het collectief geldt, dat we de huidige plannen van De Redichemse Waarden B.V. afwijzen, omdat de risico’s van het verondiepen van vervuild slib onbekend en te groot zijn en er in de huidige plannen op geen enkele wijze sprake is geweest van samenwerking zoals door ons voorgesteld (zie (concept)proces-voorwaarden). Een ultieme poging wagen om tot samenwerking te komen is alleen mogelijk als het totaalpakket van procesvoorwaarden alsnog van kracht worden en het gezamenlijk uitgangspunt verbetering van het gebied is en niet primair uitgegaan wordt van de financiële waarde van het gebied.

Omdat voor alles het huidige initiatief een halt toegeroepen moet worden stelt het Collectief voor om de voorgestelde opdrachten 1 en 2 vooralsnog niet te starten en te concentreren op uitvoeren van opdracht 3 waarbij het niet gaat om opschorten maar uitdienen van de erfpacht.

Toelichting:
Opdracht 3: Beëindiging van de erfpacht is een zowel moreel als juridisch onjuist. De erfpacht is ontstaan als tegenprestatie voor het mogen ontzanden. De bevolking van Culemborg maakt gebruik van het gebied als recreatief terrein binnen de mogelijkheden die de erfpacht biedt. Dat mag niet zomaar aan de burgers worden ontnomen of in gevaar worden gebracht. Mogelijk is er administratief voor de gemeente, de pachters van delen van het gebied en de bloot eigenaar een onhandige constructie ontstaan. Daar zou wellicht middels een aanvullend contract een en ander vereenvoudigd kunnen worden.

M.b.t. opdracht 1 en 2: Onder voorwaarden die in de erfpachtovereenkomst zijn gesteld zijn er wellicht mogelijkheden voor de bloot-eigenaar tot het bergen van specie. De bloot-eigenaar staat het uiteraard vrij hier plannen voor te ontwikkelen en die ter toets voor te leggen. Gezien het huidige overschot aan bergplaatsen voor slib en de ervaringen die op dit moment hiermee worden opgedaan lijkt het echter niet reëel dat er een maatschappelijke nood is hier actief aan mee te werken. Let wel: 1: de eigenaar heeft het rendement op zijn bezit reeds 50 jaar geleden kunnen incasseren. 2: Bij overschot aan bergplaatsen is het risico groot dat projecten veel langer gaan duren dan bedoeld of dat er andere dan de origineel bedoelde zaken worden geborgen (zwaardere vervuiling, internationaal betrokken specie). Ook de toegezegde natuurontwikkeling na afronding van de stort wordt hiermee onzeker.

Het Collectief Redichemse Waard bestaat uit:
Burgerinitiatief Redichemse Waarde
Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden
Natuur- en Volgelwacht Culemborg e.o.
Stichting Redichem – de Geeren
Watersportvereniging De Helling
E.C.H.V. Eerste Culemborgse Hengelaars Vereniging

Leden van de watersportvereniging de Helling zijn gaarne bereid met de raadsleden van Culemborg voorafgaand aan de besluitvorming over de Redichemse Waard een korte vaartocht te ondernemen naar het gebied. Op zaterdag 7 of zondag 8 januari zullen we zorgen dat er voldoende schepen beschikbaar zijn met verwarmde kajuit.
Zaterdag 7 januari om 14.00 uur
Zondag 8 januari om 11.00 uur
Graag vooraf melden per mail of telefoon of en met hoeveel personen u hiervan gebruik wilt maken. (voorzitter@wvdehelling.nl of 0624796274). Mochten de 2 voorgestelde tijdstippen niet passen dan kunnen we ook een extra tocht plannen op afspraak.

Tags: