Skip to content

CULEMBORGSE VELD

Afwisselende cultuurlandschap gelegen in het Gelders Natuurnetwerk

Het Culemborgse Veld vormt een afwisselend cultuurlandschap met grasland, vochtige bossen, grienden, moeras en eendenkooien en bijbehorende gevarieerde vogelstand. Dit deels agrarische gebied omvat de deelgebieden Pavijen, Rietveld & Lange Avontuur en Korte Hoeven, gelegen ten zuiden van de provinciale weg N230, langs de Culemborgse Vliet.
Het afwisselende landschap gelegen in het Gelders Natuurnetwerk wordt gekenmerkt door graslanden met verspreid liggende loofbospercelen, grienden, eendenkooien, rietruigtes en watergangen met natuurvriendelijke oevers. In de griendencomplexen broeden vogels als sprinkhaanzanger, blauwborst en matkop naast vele andere zangvogels. In de populierenbossen en eendenkooien leven bosvogels als wielewaal, boomvalk, havik en boompieper. ’s Winters is er kans op een houtsnip. Regelmatig wordt zomers de wespendief waargenomen.

In het waterbergingsmoeras aan de Holderweg pleisteren doortrekkende steltlopers, lepelaar en eenden. In de moerassige rietruigte komen bruine kiekendiefwaterralroodborsttapuitCetti’s zanger en allerlei rietvogels voor. Soms is ook de snor te horen. In de weilanden foerageren ’s winters groepen van verschillende soorten ganzen.

Back To Top