Skip to content

DE REGULIEREN

Komgrondenreservaat van het Geldersch Landschap

Komgrondenreservaat van het Geldersch Landschap gelegen tussen de Zeedijk, de Hennisdijk, de Zwarte Kade en de Bisschopsgraaf in de gemeente Geldermalsen.
Het gebied is gevormd tussen 1974 en 1983 in het kader van een ruilverkaveling, te midden van intensief gebruikte landbouwgronden. Het bestaat voor twee derde uit bloemrijke hooi- en weilanden en voor het overige uit populierenbos, grienden en moeras. In het gebied liggen twee eendenkooien.

Het centrale deel van het gebied bestaat uit open weiden met vee. De omheiningen worden vaak gebruikt door graspieper en roodborsttapuit. In het voorjaar, wanneer de vegetatie van de weiden nog laag is, bevatten sommige gebieden vochtige weiden, die voornamelijk door steltlopers en eenden worden gebruikt. Kleine plevier, kemphaan, zomertaling en grutto zijn vaak te vinden op deze delen. Paren wintertaling zijn ook te vinden in de kleine sloten tussen deze weilanden. Als je geluk hebt, kun je kwartel vanuit deze weilanden horen. Soms kunnen flinke aantallen reeën aanwezig zijn. In de omliggende bossen broeden soorten als fitis en tuinfluiter en in de hogere struiken zijn soorten als braamsluiper en grasmus te vinden. Ook broeden koekoek en wielewaal in kleine aantallen in het gebied. Het bevat kleine stukjes rietvelden, die door kleine karekiet worden gebruikt. Veel roofvogels maken gebruik van het gebied als jacht- en broedhabitat. Veel buizerd en torenvalk zijn te vinden in het centrale deel van het gebied. Boomvalk jaagt op libellen boven de natte weilanden en als je geluk hebt, kom je een wespendief tegen. Ook bruine kiekendief gebruikt het gebied om op prooien te jagen. In de winter is het centrale deel van het gebied minder interessant voor vogels. Soms zijn hier grote groepen kramsvogel en koperwiek te vinden.
De bossen worden gebruikt door gemengde groepjes mezen en vinken. Kleine aantallen goudhaan zijn ook te vinden binnen deze koppels. De omliggende weilanden van het gebied worden vaak gebruikt door grote groepen grote zilverreiger.

Het gebied is een van de beste vlindergebieden in de omgeving, met in het voorjaar veel bruin zandoogjes. Ook is hier oranjetipje nog te vinden.
Het gebied is vrij toegankelijk over een aantal wandelpaden. Langs de Rijksstraatweg is een kleine parkeerplaats met een informatiebord. In de sloot langs de noordelijke toegangsweg groeit veel krabbenscheer.
In de sloten van het noordelijke deel komt de grote modderkruiper vrij veel voor.

Foto’s uit De Regulieren:

Back To Top