Skip to content

Landgoed Mariënwaerdt

Oude heerlijkheid aan de Linge

Oude heerlijkheid tussen de Linge, de Oude Waag, de Zeedijk en de Bisschopsgraaf in de gemeente Geldermalsen.
Het is een waardevol stuk oud rivierenlandschap met een fraaie afwisseling van akkers, weilanden, grienden, bossen en lanen. Het heeft een rijke plantengroei. Er zijn kenmerkende overgangen van de ietwat zandige stroomruggen bij de rivier naar de komgronden verder van het water af, waar de rivier fijn slib heeft afgezet.

Het grootste aandeel bos bestaat uit populierenbos, en er is een gemengd loofbos rond het landgoedhuis. De akkerbouw en veeteelt op het landgoed gebeuren biologisch. Van oudsher was het lage deel met rivierkleibodems erg nat, vooral in de winter.

Het afwisselende gebied kent een grote variatie aan broedvogels, vooral soorten van bos en halfopen landschap, zoals boomklever, boomkruiper, grauwe vliegenvanger, groene specht en grote bonte specht. Minder algemeen zijn appelvink, gekraagde roodstaart en wielewaal maar er is een goede kans ze te vinden. Er broeden enkele paren kleine bonte specht. Ook de middelste bonte specht en fluiter zijn waargenomen als bosvogel. Op het landgoed zijn 4 uilensoorten als broedvogel te vinden. Langs de Linge en elders langs de verschillende weteringen met natuurvriendelijke oevers in het gebied is een ontmoeting mogelijk met purperreiger en diverse andere watervogels.

In grienden, kapvlakten, struwelen en rietruigten verspreid in het gebied komt men onder andere zangvogels als bosrietzanger, grasmus, sprinkhaanzanger, spotvogel, roodborsttapuit en koekoek tegen. Hier en daar zit de matkop nog. Interessant voor deze soorten zijn o.a. de drooggevallen voormalige visvijvers van de OVB met rietvelden, ruigte en wilgenopslag.

Het noordelijke deel van het gebied langs de Zeedijk, de Dwarssteeg en de Driftsteeg kent een grote rust. Een goede plek om roofvogels waar te nemen. Hier worden ’s zomers regelmatig meerdere exemplaren van de wespendief gezien. De havik, sperwer, buizerd en boomvalk broeden in het gebied, hoewel veel bospercelen recent gekapt zijn. Bruine en blauwe kiekendief en rode en zwarte wouw trekken door en pleisteren er soms. Ook kan men er de raaf tegenkomen. In de winter is er kans op een houtsnip of een waterral. Zeldzaamheden als dwergarend, vale gier, roodpootvalk, steppekiekendief, zwarte ooievaar, grauwe klauwier en orpheusspotvogel zijn hier waargenomen, het gebied heeft dus verrassingen in petto.

Door het gebied lopen diverse wandelpaden. Er is een landgoedwinkel en een restaurant (de Stapelbakker) aanwezig.

Foto’s van Landgoed Mariënwaerdt:

Back To Top