Skip to content

RIJSWIJKSCHE WAARD EN VELD

Uiterwaardengebied en weidevogelgebied bij Rijswijk aan de Lek

Uiterwaardengebied langs de Lek ter hoogte van Ravenswaaij.
Het gebied is landschappelijk interessant vanwege het geaccidenteerde karakter. Het is grotendeels agrarisch in gebruik. Het gebied is niet toegankelijk en te overzien vanaf de Lekbandijk. In het winterhalfjaar zijn er meestal groepen ganzen aanwezig. Bijna elke winter overwintert hier ook een enkele slechtvalk. Bij het uitkijkpunt kan over een dijkje naar de Lek worden gelopen.
Fraai uitkijkpunt over de Bosscherwaarden.

Ten zuiden van Rijswijk, langs de provinciale weg ligt het Rijswijksche Veld, een agrarisch beheerd weidevogelgebied van een paar honderd hectare, dat herinnert aan tijden dat de lage delen van de Betuwe nog rijk aan weidevogels waren. Het Rijswijksche Veld en ook het Zoelense Veld bestaan uit graslanden met brede sloten en weteringen, met nog behoorlijke aantallen weidevogels. In het kader van agrarisch natuurbeheer wordt later gemaaid, wordt aan nestbescherming gedaan door vrijwilligers en zijn plasdras-plekken gemaakt. Het weidse rustige gebied is de moeite waard om in het voorjaar te bezoeken. Er broeden tientallen paren grutto en daarnaast tureluur, scholekster, kievit, gele kwikstaart en graspieper. Op enkele plekken zingt nog de veldleeuwerik.
Ook buiten het broedseizoen is het een goede plek voor toendrarietgans, kolgans en andere ganzensoorten (soms zelfs een roodhalsgans), eenden waaronder veel smient en in kleiner aantal wintertaling, slobeend, zomertaling en groepjes wulp.
De plasdraslandjes en brede oevers van weteringen trekken allerlei doortrekkende steltlopers aan,  zoals kemphaan, bosruiter, groenpootruiter, regenwulp en watersnip. Er is ook kans op de foeragerende lepelaar. Roofvogels als bruine kiekendiefbuizerdslechtvalk en torenvalk jagen hier, maar ook zwarte wouwrode wouw en blauwe kiekendief zijn op trek gezien. In de buurt van boerderijen kun je de steenuil aantreffen.

Foto’s uit Rijswijkse Waard en Veld:

Back To Top