Skip to content

MOLENKADE EN DE WAAI

Natuurontwikkelingsgebied langs de snelweg A2

Het natuurontwikkelingsgebied Molenkade (ca 50 ha) gelegen langs de snelweg A2 maakt deel uit van de natte ecologische verbindingszone Diefdijk met moeras, open water, vochtige hooilanden, bloemrijke graslanden en wilgengrienden. Ook is het onderdeel van de Hollandse Waterlinie. Opvallende attractie is de doorgezaagde oorlogsbunker. Tegen het gebied aan ligt De Waai, een diepe plas, ontstaan bij een dijkdoorbraak. Daar is ook gemengd bos aangeplant.

In de grote waterbergingsplas ligt een lange steiger. Hier verzamelen zich vaak aalscholver en meeuwen. Meeuwen foerageren bij een nabijgelegen afvalcontainerbedrijf en rusten hier op de meerpalen. Met de telescoop zijn ze goed te bekijken. Let o.a. op pontische meeuw en geelpootmeeuw in verschillende levensstadia, naast ook de andere soorten meeuwen, waaronder zwartkopmeeuw en zelfs kleine burgemeester zijn waargenomen. Er zwemmen in de winterperiode vaak duikeenden als kuifeend en tafeleend en soms nonnetje. De plas De Waai, die zelden dichtvriest bij vorst, is een goede plek om meeuwen en watervogels te zien, zoals smient, krakeend, wintertaling, slobeend, grote zilverreiger en fuut. Soms is er de dodaars te vinden.

De rest van het gebied is bedekt met wilgenbosjes, rietvelden, nat grasland en poelen. Hier kan met in het zomerhalfjaar moerasvogels aantreffen als Cetti’s zanger, rietzanger, sprinkhaanzanger, kleine karekiet, blauwborst, rietgors, koekoekbruine kiekendief en purperreiger. Ook allerlei struweelvogels zoals fitis zingen hier volop in de lente. In het winterhalfjaar kom je soms waterralwatersnip en houtsnip tegen.

Back To Top