U bent hier

ANBI

De NVWC is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is opgenomen in het ANBI-register op https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/. (invullen: vereniging en Culemborg).
Donaties aan de NVWC zijn daarmee - onder voorwaarden - aftrekbaar voor de belastingen. De ANBI-status vraagt om openbaarheid van specifieke informatie. Deze treft u in onderstaande tabel aan.

Naam Natuur- en Vogelwacht Culemborg en omstreken, afgekort NVWC zie Statuten  artikel 1
RSIN 816046608  
Contactgegevens

NVWC
Clubhuis ‘De Steenuil

Steenovenslaan 20

4101 AM Culemborg
e-mail: post(apestaartje)nvwc.nl

website: www.nvwc.nl

 
Bestuurssamenstelling Het bestuur bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen
  • Kars Veling, voorzitter
  • Martin Heerschop, secretaris
  • Johan de Kruif, penningmeester
  • Gijsje van Ingen, algemeen bestuurslid
  • Ruud Post, algemeen bestuurslid
  • Theo de Jong algemeen bestuurslid

 

 

Doelstelling De vereniging heeft als doel onderzoeken, beschermen en bevorderen van flora en fauna zie Statuten artikel 2.1
Beleidsplan De vereniging tracht dit doel te realiseren door onder andere:
  • a. natuurwaarden in kaart te brengen;
  • b. informatie te geven over de natuur door onder meer excursies, cursussen, lezingen, natuurbelevingsactiviteiten, educatie, rapportages, artikelen;
  • c. daadwerkelijk bezig te zijn met natuurbescherming in de breedste zin van het woord;
  • d. samenwerking te zoeken met organisaties waarmee gedeelde belangen bestaan." zie Statuten, artikel 2.2
zie Statuten artikel 2.1
Beloningsbeleid Het bestuur en alle overige leden die activiteiten ten behoeve van de vereniging uitvoeren zijn onbezoldigd. De vereniging heeft geen personeel in dienst.  
Verslag uitgeoefende activiteiten De jaarverslagen van het bestuur en de werkgroepen worden jaarlijks gepubliceerd in het verenigingsblad Hak-al. Inhoudelijk jaarverslag 2021
Financiële verantwoording Het bestuur legt jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering (ALV) financiële verantwoording af. Een door de ALV benoemde kascontrolecommissie onderzoekt de financiële administratie en brengt daarover verslag uit aan de ALV. Het financieel jaarverslag wordt jaarlijks gepubliceerd.

zie Statuten artikel 6
Financieel verslag 2021